Ghid activitate consiliere și orientare în carieră

1. Activitatea de consiliere și orientare în carieră se desfășoară preponderent pe durata vizitelor de studiu, dar va include întâlniri și discuții cu studenții - individual și în grup, atât înainte, cât și după desfășurarea vizitelor.

2. Caietul de Consiliere documentează activitatea studenților consiliați și a cadrelor didactice participante la proiect. Pentru angajarea studenților în sarcina de lucru, cadrele didactice prezintă:

2.1. scopul exercițiilor de autocunoaștere și rolul acestora pentru elaborarea planului individual de carieră;
2.2. utilitatea exercițiilor de explorare a oportunităților ocupaționale;
2.3. beneficiile pregătirii dosarului de candidatură;
2.4. avantajele competitive ale autoevaluării candidaturii;
2.5. rolul planului individual de carieră.

3. În agenda vizitelor de studii se alocă minimum 2 ore/zi exclusiv pentru activitatea de consiliere și orientare în carieră, realizată cu grupul de studenți (în spațiile organizațiilor gazdă sau a unităților de cazare). Activitatea de consiliere este ghidată de materialele suport incluse în Caietul de Consiliere. Cadrele didactice pot pregăti materiale suplimentare, adecvate domeniului de studii (exerciții, studii de caz, aplicații, role play, prezentare modele de succes etc.). Relația consilier – student este una de parteneriat, studenții sunt încurajați să-și exprime punctul de vedere cu privire la perspectivele și proiectele ocupaționale și de carieră.

4. Activități desfășurate de cadrele didactice:
4.1. Organizarea vizitelor de studii: recrutarea studenților, întocmirea situațiilor centralizatoare, întocmire documente de raportare (activitățile sunt detaliate în Fișa postului);
4.2. Oferirea de sprijin pentru completarea corespunzătoare de către studenți a rubricilor dedicate din Caietul de Consiliere (teste, exerciții, aplicații etc.);
4.3. Verificarea completării de către studenți a tuturor secțiunilor Caietului de Consiliere;
4.4. Completarea rubricii Observațiile, comentariile și recomandările cadrului didactic consilier cu privire la planul de carieră întocmit de student (p. 32), a rubricilor dedicate din secțiunea a II-a Fișa organizației vizitate (pp. 34-39) și a rubricii Observațiile, comentariile și completările cadrului didactic consilier cu privire la raportul întocmit de student (p.39;
4.5. Colectarea caietelor completate și predarea acestora la întoarcerea din vizită.
4.6. Colectarea setului de documente justificative ce trebuie prezentate, completate și semnate de studenții beneficiari ai serviciilor de consiliere, conform anexei.

5. Materiale documentare privind planificarea carierei pot fi solicitate prin e-mail: carmen.buzea(at)unitbv.ro – conf. dr. Carmen Buzea – Expert termen lung Consiliere UTBv.

Lista documentelor justificative ce trebuie prezentate, completate și semnate de studenții beneficiari ai serviciilor de consiliere

1. Formular de înregistrare a grupului țintă (original).
2. C.I./ B.I. (carte/buletin de identitate), în copie.
3. Adeverință de student.
4. CV în format european, redactat în limba română (se va completa modelul disponibil la adresa web http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp) (original);
5. Declaraţie de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (original);
6. Declaratie de disponibilitate privind participarea la activitățile de consiliere și orientare profesională organizate în cadrul proiectului.